سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر آینه بند – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی روش های مدیریت بقایای گیاهی و تقسیط کود نیتروژن بر رشد اولیه گیاهچه های کلزا رقم هایولا 401 ، آزمای شی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده و در سه تکرار انجام شد . فاکتور اصلی شامل روش های مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح (مخلوط کردن کامل بقایا با خاک، سوزاندن بقایا و حذف کامل بقایا ) و فاکتور فرعی شامل روش های تقسیط کود نیتروژن در سه سطح (50+50، 25+50+25 و 75+25) بودند. صفات اندازه گیری شده وزن خشک، سطح برگ و روند تغییرات آنها در گیاهچههای کلزا بود. نتایج نشان داد که در تمامی سطوح مدیریت بقایا با گذشت زمان و رشد گیاه، وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ ، افزایش یافتند . روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی از ابتدا به صورت خطی افزایش یافت، در حالی که روند تغییرات سطح برگ پس از گذشت 28 روز به حالت خطی در آمد وزن خشک اندام هوایی ( 164 گرم در مترمربع ) و سطح برگ (0/93 متر مربع در مترمربع )در تیمار حذف کامل بقایا نسبت به دو تیمار دیگر مدیریت بقایا، برتری معنی داری داشت. تقسیط کود نیتروژن (50+50 ) نسبت به دو تیمار دیگر تقسیط کود از لحاظ وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ، برتری معنی داری داشت. به طور کلی، می توان گفت که گیاهچه های کلزا در شرایط حذف کامل بقایا و روش تقسیط کود ( 50+50) به دلیل رشد اولیه بیشتر و بسته شدن سریعتر پوشش گیاهی در مقایسه با سایر تیمارها بر علف های هرز غالبیت دارد.