مقاله اثر مقادير مختلف بقايا و سطوح نيتروژن بر عملكرد و اجزا عملكرد دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 1 تا 9 منتشر شده است.
نام: اثر مقادير مختلف بقايا و سطوح نيتروژن بر عملكرد و اجزا عملكرد دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) ديم
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم ديم
مقاله عملكرد دانه
مقاله مقادير مختلف بقايا و كود نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رونقي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفت محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كامگارحقيقي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: آساد محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مخلوط كردن مقادير مختلف بقايا و كود نيتروژن بر عملكرد و اجزا عملكرد دو رقم گندم ديم، آزمايشي در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز (باجگاه) در قالب طرح كرت هاي نواري خرد شده با چهار تكرار انجام شد. كرت هاي عمودي شامل دو رقم گندم رايج منطقه (آذر 2 و نيك نژاد) و كرت هاي افقي شامل سه ميزان بقايا (صفر، 500 و 1000 كيلوگرم در هكتار) و كرت هاي فرعي سه ميزان نيتروژن (صفر، 35 و 70 كيلوگرم در هكتار) مي باشد. نتايج نشان داد كه در مواردي كه بقايا به صورت 100 درصد به خاك اضافه مي شود، بايستي ميزان نيتروژن بكار برده شده نيز متناسب با افزايش بقايا اضافه گردد. با افزايش ميزان نيتروژن در هر دو رقم تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در هر بوته و وزن هزار دانه متناسب با افزايش بقايا زياد گرديد. در مواردي كه بقايا به صورت 100 درصد به كار برده شود، ولي ميزان نيتروژن مصرفي متناسب با آن نباشد، در هر دو رقم كاهش معني داري براي اجزا عملكرد رخ مي دهد. در مواردي كه بقايا به صورت 100 درصد به كار برده شود و از طرف ديگر، ميزان نيتروژن مصرفي نيز متناسب با افزايش بقايا باشد گياه مي تواند حداكثر بهره لازم را از رطوبت كسب نمايد. در اين مطالعه رقم آذر 2 همراه با كاربرد 1000 كيلوگرم در هكتار بقايا و 70 كيلوگرم نيتروژن در هكتار به عنوان تيمارهاي برتر معرفي گرديد. عملكرد دانه رقم آذر 2 به صورت معني داري بالاتر از رقم نيك نژاد بود. عملكرد دانه ضريب همبستگي مثبتي با تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در بوته، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت داشت.