مقاله اثر مكمل اسيد لينولئيك مزدوج بر تركيب بدن و سطح لپتين سرم در زنان يائسه سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت 1389 در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه 48 تا 59 منتشر شده است.
نام: اثر مكمل اسيد لينولئيك مزدوج بر تركيب بدن و سطح لپتين سرم در زنان يائسه سالم
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد لينولئيک مزدوج
مقاله ترکيب بدن
مقاله لپتين
مقاله زنان يائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي دارستاني آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي دارستاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مكمل اسيدلينولئيك مزدوج، تركيب بدن را در مدل هاي حيواني تغيير مي دهد اما در مورد تاثير آن بر انسان به ويژه زنان يائسه، مطالعه هاي محدودي انجام شده است. در اين مطالعه اثر مصرف مكمل اسيد لينولئيك مزدوج بر تركيب بدن و مقدار لپتين سرم در زنان يائسه سالم بررسي شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور، كنترل شده با دارونما انجام شد. تغييرات تركيب بدن و سطح هورمون لپتين پس از 12 هفته، مصرف روزانه 4 گرم كپسول اسيد لينولئيك مزدوجG80  با خلوص 80% داراي نسبت مساوي ايزومرهاي cis-9, trans-11: trans-10, cis-12  محتوي 3.2 گرم (Conjugated Linoleic Acid) CLA و 4 گرم دارونما (روغن آفتاب گردان غني از اسيد اولئيك) در زنان يائسه بررسي شد. 76 زن يائسه سالم كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند، به طور تصادفي در دو گروه دريافت كننده اسيد لينولئيك مزدوج و دارونما تقسيم شدند. تغييرات تركيب بدن (توده ماهيچه و چربي) به روش DEXA در ابتدا و پس 12 هفته اندازه گيري شدند. نمونه خون وريدي پس از 12-10 ساعت ناشتا بودن براي اندازه گيري سطح لپتين سرم در ابتدا و پس از 12 هفته جمع آوري شد. سه روز يادآمد خوراك 24 ساعته توسط متخصص تغذيه در ابتداي مطالعه، هفته ششم و دوازدهم، گرفته شد و سپس توسط نرم افزار II Food Processor آناليز شد. شاخص هاي تن سنجي بر اساس دستورالعمل هاي استاندارد اندازه گيري و نمايه توده بدن محاسبه شد.
يافته ها: مقادير مربوط به متغيرهاي نمايه توده بدن، سن، مدت زمان سپري شده از يائسگي، دور كمر، توده چربي، توده ماهيچه، فعاليت فيزيكي، فشارخون سيستولي و فشارخون دياستولي در شروع مطالعه بين دو گروه اختلاف معني داري نداشتند. ميزان CLA دريافتي در گروه دريافت كننده مكمل 43.2±104.5 ميلي گرم و در گروه دريافت كننده دارونما، 38.2±99.5 ميلي گرم بود. توده ماهيچه به ميزان 0.1±0.87 كيلوگرم پس از 12 هفته مصرف مكملCLA  افزايش يافت (p<0.05) اما مقدار هورمون لپتين، توده چربي، وزن، دور كمر و نمايه توده بدن پس 12 هفته مصرف مكمل تغيير معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: از داده هاي حاصل از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت كه مصرف روزانه
3.2 گرم مكمل اسيد لينولئيك مزدوج به مدت 12 هفته، مي تواند در بهبود تحليل عضلات زنان يائسه سالم مفيد واقع شود.