سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
الهام بدل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، دانشگاه آزاد اس
مهرداد یارنیا – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
علی فرامرزی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:
این آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی عبارت از نوع علفکش و نوع ماده افزودنی بودند. براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها، استفاده از علفکش و مواد افزودنی تاثیر معنی داری بر روی ارتفاع بلال از سطح زمین، وزن خشکپوششهای بلال، ارتفاع بوته تا تاسل در ذرت داشتند. همچنین اعمال تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری نیز بر کنترل صفاتی مانند تعداد و وزنخشک علف هرز توق داشته است. در تمامی تیمارها، علفکش نیکوسولفورون تاثیرگذارتر از علف کش آترازین در صفتهای مورد اندازه گیری بود. در مقایسه مواد افزودنی سولفات آمونیوم بیشتر از سایر مواد افزودنی صفات مورد اندازهگیری را تحت تاثیر قرار داد.