سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل

چکیده:

پلهای با پایه بتن مسلح در ایران همانند دیگر نقاط جهان مانند ژاپن و امریکا به دلیل تراکم خودروها و نیاز به گسترش جاده ها کاربرد روزافزونی یافته است. لیکن، تخریب پایه اینگونه پل های عظیم در شاهراه ها واخل شهرها در اثر زلزله های مختلف در کشورهای نظیر ایالات متحده ژاپن و نیوزیلند بیانگر ضعف های موجود در آیین نامه های فعلی این کشورها می باشد. پس زلزله کوبه ژاپن در سال 1995 و خسارات به بار آمده در بزرگراه هانشین، محققین مختلف به بررسی اثرات مولفه قائم زلزله در آسیب پذیری پلهای با پایه بتنی پرداختند. نتایج این تحقیقات گام جدیدی در جهت بهبود ضوابط طراحی لرزه ای و تحلیل پلها در کشورهای لرزه خیز محسوب می شود. در این مقال، اثرات مولفه قائم شتاب زلزله به طور همزمان با مولفه افقی در عملکرد لرزه ای و آسیب پذیری پلهای بتنی مسلح با پایه های منفرد مورد بررسی قرار می گیرد. رفتار غیرخطی دینامیکی پل نمونه تحت اثر شتابنگاشت زلزله طبس مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر افزایش نیروی محور پایه در حدود 30٪ در اثر مولفه قائم زلزله می باشد. همچنین در اثر مولفه قائم زلزله حالت ترک خوردگی پایه از مد خمشی و شکل پذیر به مد برشی و ترد تمایل پیدا می کند.