سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد محمودبابویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حکمت رضوی زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات حاصل از واکنشAl و TiO2 در حضور KClO4 مورد برر سی قرار گرفت . مطابق با نتا یج بدست آمده با کاهش نسبت مزبور نوع محصولات از پودر نانوکامپوز یتی آلو میناید تیتانیم/آلومینا به بدنه کامپوز یتی غیرپودر ی تبد یل م ی گردد . مطا بق با بررسی میکروسکوپی، پودر نانوکامپوزیتی تولیدی شامل ذراتی با ابعاد 30 نانومتر می باشد.