مقاله اثر نمکهاي کربنات کلسيم و سولفات کلسيم بر جذب باکتري سودوموناس فلورسنس در جريان غيراشباع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در آب و فاضلاب از صفحه 69 تا 79 منتشر شده است.
نام: اثر نمکهاي کربنات کلسيم و سولفات کلسيم بر جذب باکتري سودوموناس فلورسنس در جريان غيراشباع
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس فلورسنس
مقاله جذب
مقاله پالايش
مقاله شرايط جريان غيراشباع
مقاله حجم آب منفذي
مقاله آلودگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مصدقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري سنجاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک بستر مناسبي براي رشد و انتقال ريزجانداران مختلف است. اخيرا انتقال ريزجانداران بيماري زا در خاک و تاثير خاک بر ميزان جذب و انتقال آنها به دليل احتمال آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني و بيماري هاي ناشي از آنها، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. خاکهاي مناطق خشک و نيمه خشک از جمله ايران به خاطر داشتن مقادير بالاي کاني هاي کربناته و سولفاته به وي‍ژه آهک و گچ مي توانند در جذب و پالايش باکتري هاي مختلف نقش داشته باشند. در اين پژوهش اثر مقادير مختلف دو نمک کربنات کلسيم و سولفات کلسيم بر جذب و پالايش باکتري سودوموناس فلورسنس در ستون هاي شني در شرايط رطوبتي غيراشباع بررسي شد. تيمارهاي آزمايشي شامل چهار سطح 0، 5، 10 و 20 درصد نمک کربنات کلسيم و سه سطح 0، 5 و 10 درصد سولفات کلسيم در ترکيب با شن بودند. آزمايش ها در سه تکرار انجام شد و طرح آماري به کار رفته کاملا تصادفي در قالب فاکتوريل بود. مخلوط هاي موردنظر به طور يکنواخت در ستون هاي پيرکس به طول 20 سانتي متر و قطر 7 سانتي متر ريخته شد و شرايط ماندگار غيراشباع روي آنها اعمال گرديد. سوسپانسيوني با غلظت 106 باکتري در سانتي مترمکعب روي ستون ها اعمال شد و تا حجم آب خروجي 5 برابر حجم آب منفذي (PV) ستون ها آبشويي ادامه يافت. بلافاصله پس از اتمام آبشويي، ميزان باکتري باقي مانده در لايه هاي 5- 0، 10-5، 15-10 و 20-15 سانتي متري اندازه گيري شد. نتايج نشان داد اثر تيمارهاي کربنات و سولفات کلسيم بر ميزان پالايش باکتري درلايه هاي 5-0، 10-5 و 15-10 سانتي متري ستون ها در سطح آماري 1 درصد و در لايه 20-15 سانتي متري در سطح 5 درصد، معني دار شد. همچنين اثر متقابل تيمارهاي کربنات کلسيم×سولفات کلسيم بر ميزان پالايش فيزيکي سطح 1 درصد، معني دار بود. نيمرخ غلظت باکتري باقي مانده و ضريب پالايش، به خوبي کاهش ميزان پالايش باکتري با عمق را نشان داد؛ به طوري که ضريب پالايش تيمارهاي کربنات کلسيم و کربنات کلسيم×سولفات کلسيم در سطح 1 درصد معني دار بود. پالايش فيزيکي، اعوجاج منافذ و کاهش سرعت ظاهري آب منفذي در تيمارهاي کربنات کلسيم و سولفات کلسيم را مي توان از عوامل مهم در پالايش باکتري در شرايط رطوبتي غيراشباع در تمام لايه ها ذکر کرد. بنابراين مي توان گفت وجود نمکهاي کربنات کلسيم و سولفات کلسيم در خاک مي تواند عامل مهمي در پالايش باکتري و در نتيجه کاهش آلودگي منابع آبي باشد.