سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
لیلا عبدی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
آزمایش در محل گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در طی سال 1392 اجراگردید. قالب آماری طرح فاکتوریل در سه تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل نوع بستر در چهار سطح (کود گاوی، کود اسبی، ضایعات خانگی و بقایای گیاهی) و مقادیر کرم به عنوان عامل دوم در چهار سطح ( بدون کرم یا شاهد، 5/2، 5 و 10 کیلوگرم در مترمکعب) در نظر گرفته شد. برای دو بستر کود اسبی و ضایعات گیاهی که از نیتروژن اولیه بالایی برخوردار بودند فعالیت کرم سبب کاهش معنی دار نیتروژن و برای بستر کود گاوی که اسیدیته اولیه پایینی بود سبب افزایش میزان نیتروژن شد. بیشترین مقدار آهن از بستر کود گاوی حاصل گردیده است و اختلاف این تیمار با تیمارهای ضایعات گیاهی و کود اسبی تفاوت معنی دار نبوده است، میزان روی در ورمی کمپوست حاصل از تغذیه توسط کرم برای سه بستر کود گاوی، ضایعات گیاهی و ضایعات خانگی که از میزان روی اولیه پایینی برخوردار بودند فعالیت کرم سبب افزایش میزان فسفر شد تغذیه کرم از هر چهار بستر مورد بررسی، سبب تعدیل میزان نیتروژن، روی و آهن در ورمی کمپوست حاصل شد.