سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی –
رضا حسن پور –

چکیده:

کمربند های چین خورده – رانده حاوی هیدروکربن مثل زاگرس در نتیجه همگرایی و برخورد قاره- قاره به وجود آمده اند دربسیاری از این کوهزادها جهت همگرایی نسبت به مرز دیرین قاره مورب است و مقدار جزء بندی دگرشکلی Deformation partitioning) به صورت فشارش عمود بر مرز و راستالغز موازی مرز قاره، مسئله دار و ناشناخته باقی مانده است.در این مطالعه با استفاده از مدل جعبه ماسه،(Sand box و در نظر گرفتن زاویه مورب 45 درجه برای همگرایی ورق عربی و ایران، اقدام به بازسازی شرایط همگرایی مورب کوهزاد زاگرس شده است. نتایج این مدل نشان می دهد، عمده دگرشکلی به صورت راندگی های موازی مرزقاره، یعنی فشارش عمود بر مرز می باشد و دگرشکلی راستالغز موازی قاره، محلی و محدود به مولفه راستالغز راستگرد گسلهای راندگی می باشد. گسلهای راندگی مدل، مشابه تمامی گسلهای راندگی موازی گسل اصلی معکوس زاگرس Main Zagros Reverse Fault) می باشد. اما شاهد واضحی برای استرین موازی مرز دیرین قاره، به صورت گسلش امتدادلغز راستگرد، مشابهگسل اصلی اخیر زاگرسMain Recent Fault) که در زاگرس دیده می شود، در مدل مشاهده نشد.