مقاله اثر هم افزايي کاربرد توام زهر زنبور عسل و 1، 25- دي هيدروكسي ويتامين D3 برالقاي تمايز رده سلولي سرطاني پروميلوسيتي HL-60 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 5 تا 12 منتشر شده است.
نام: اثر هم افزايي کاربرد توام زهر زنبور عسل و 1، 25- دي هيدروكسي ويتامين D3 برالقاي تمايز رده سلولي سرطاني پروميلوسيتي HL-60
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زهر زنبور عسل
مقاله رده سلولي سرطاني پروميلوسيتي
مقاله HL-60
مقاله تمايز درماني
مقاله 1
مقاله 25- دي هيدروكسي ويتامين D3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نبيوني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: لوسمي حاد پروميلوسيتي (Acute promyelocytic leukemia) يکي از انواع لوسمي هاي حاد با جابجايي کروموزوم 15 و [T(15, 17)] 17 است که توانايي تبديل به سلول هاي بالغ را نداشته و دائما تکثير مي شوند. در سال هاي اخير غير از شيمي درماني ترکيبي، جهت درمان اين نوع از سلول هاي سرطاني نابالغ از روش جديد تمايز درماني به وسيله عوامل تمايز دهنده استفاده مي شود .چون استفاده از غلظت هاي بالاي تمايز دهنده ها بدليل اثرات جانبي امکان پذير نيست لذا سعي مي شود با به کار بردن ترکيباتي همراه با اين مواد، قدرت تمايزي آنها افزايش يابد. در اين مطالعه اثر زهر زنبور عسل و 1، -25 دي هيدروكسي ويتامين D3 به تنهايي و همراه با هم بر روي تمايز سلول هاي سرطاني HL-60 بررسي شده است.
روش كار: در اين مطالعه تجربي در محيط آزمايشگاهي، غلظت هاي سمي و غيرسمي زهر زنبور عسل و 1، -25 دي هيدروكسي ويتامين  D3بر روي سلول هاي HL-60 با استفاده از روش هاي شمارش سلولي با تريپان بلو و MTT assay  مورد سنجش قرار گرفت. بعلاوه ايجاد تمايز روي اين رده سلولي توسط رنگ آميزي رايت ـ گيمسا و تست NBT بررسي شد. جهت آناليز داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماري one-way ANOVA استفاده گرديد.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان داد كه زهر زنبور و 1، -25 دي هيدروكسي ويتامين D3 هر دو در الگويي وابسته به دوز و زمان در غلظت هاي بالا موجب مرگ سلولي و در غلظت هاي پايين موجب مهار تكثير اين سلول ها مي گردند. دي هيدروكسي ويتامين  D3در غلظت 5 nM در طول 72 ساعت موجب تمايز اين سلول ها به سمت مونوسيت مي شود. زهر در غلظت 2.5 m g/ml فقط باعث مهار تكثير مي شود و تاثيري بر تمايز سلول ها ندارد در حالي كه در تركيب با غلظت 5nM از 1، -25 دي هيدروكسي ويتامين D3 قدرت تمايزي و ضدتكثيري آن افزايش مي يابد.
نتيجه نهايي: زهر زنبور عسل در غلظت هاي غيرسمي و مهار کننده تکثير مي تواند همراه با 1، -25 دي هيدروكسي ويتامين D3 توان ضدتکثيري و تمايزي آن را به سمت مونوسيت افزايش دهد.