مقاله اثر ورزش اجباري بر يادگيري و حافظه فضايي در موش هاي صحرايي اوارکتومي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 123 تا 133 منتشر شده است.
نام: اثر ورزش اجباري بر يادگيري و حافظه فضايي در موش هاي صحرايي اوارکتومي شده
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوارکتومي
مقاله ورزش اجباري
مقاله تريدميل
مقاله يادگيري و حافظه
مقاله موش صحرايي
مقاله ماز T شکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارضي اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرپور اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: آريان فر سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: سركاكي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ورزش بر خلاف اواركتومي از طريق تنظيم برخي از سيستم هاي نوروترانسميتري، سبب اثرات محافظت نوروني و بهبود حافظه مي شود. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثر ورزش اجباري بر يادگيري و حافظه فضايي در موش هاي صحرايي اوارکتومي شده است.
روش بررسي: 60 سر موش Wistar ماده (270-240 گرم) به طور تصادفي تقسيم شدند: سالم- شاهد ورزش، سالم- ورزش کرده، شاهد جراحي- شاهد ورزش، شاهد جراحي- ورزش كرده، اواركتومي شده- شاهد ورزش و اواركتومي شده- ورزش كرده. بعد از انجام عمل جراحي و دوره بهبودي، حيوانات به مدت 10 روز تحت ورزش اجباري و يا شاهد ورزش قرار گرفتند. سپس به مدت 21 روز يادگيري و حافظه فضايي آنها با استفاده از ماز T شکل مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: زمان تاخير و تعداد اشتباهات جهت رسيدن به جعبه هدف در گروه سالم، در مقايسه با گروه شاهد اواركتومي در مرحله يادگيري و آزمون حافظه تغييري نيافت، در حالي که در گروه سالم در مقايسه با گروه اواركتومي- شاهد ورزش كاهش معناداري مشاهده شد. اين فاکتورها در گروه سالم ورزش كرده در مقايسه با گروه اواركتومي- شاهد ورزش و گروه اواركتومي ورزش كرده در مراحل يادگيري و آزمون حافظه كاهش معناداري نشان داد و در گروه اواركتومي ورزش كرده در مقايسه با گروه اواركتومي و شاهد ورزش در مرحله يادگيري و در مرحله آزمون حافظه كاهش معنادار نشان دادند.
نتيجه گيري: ورزش موجب بهبودي حافظه در موش هاي سالم و اوارکتومي، در حالي که اوارکتومي باعث تضعيف اين روند مي شود. اثر تضعيفي اوارکتومي بر حافظه را با ورزش مي توان جبران کرد. عمل شاهد جراحي اواركتومي نتوانست يادگيري و حافظه را تحت تاثير قرار دهد.