سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه کاشان
محمد الماسی – دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه کاشان
عبدالعلی رمضانی – دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

آرایه ای از نانوسیم های کبالت به روش الکتروانباشت ac نامتقارن درون قالب آلومینای آندی با لایه سدی ضخیم رشد داده شد. ولتاژهای احیا واکسیداسیون مختلفی با مقادیر :(28-28)، (26-28)، (22-26) ،(24 – 26) ،(26 -26) ،(22-28) ،(24-28)،( 24 -24) و (24-22).اعمال گردید . بررسی ها نشان داد تغییر در ولتاژ اکسایش نسبت به ولتاژ احیا سبب تغییر در ساختار بلوری ، انداره دانه ای ، خواص مغناطیسی و آهنگ رشد می گردد به طوری که بیشینه و کمینه نیروی وادارندگی (1776 و 697/5 اورسند) به ترتیب به ازای ولتاژهای احیا واکسیداسیون (28-24)و(26-24) حاصل شد ،هم چنین مشاهده شد همراه با افزایش نیروی وادارندگی، آهنگ رشد کاهش می یابد.