مقاله اثر ويتامين E در درمان منوراژي در بيماران مبتلا به خونريزي ديسفونکسيونل رحمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور 1388 در دانشور از صفحه 59 تا 66 منتشر شده است.
نام: اثر ويتامين E در درمان منوراژي در بيماران مبتلا به خونريزي ديسفونکسيونل رحمي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منوراژي
مقاله خونريزي ديسفونکسيونل رحمي
مقاله پروستاگلاندين ها
مقاله ويتامين E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: منوراژي يا از دست دادن بيش از هشتاد سي سي خون در هر سيکل قاعدگي، يکي از شايع ترين (4/74 درصد) علل کم خوني فقر آهن در زنان است. منوراژي کيفيت زندگي زنان را کاهش داده و تهديدي براي زندگي فردي و اجتماعي زنان است. به دليل شيوع و اهميت منوراژي، تحقيق حاضر در جهت تعيين اثر درماني ويتامين E بر منوراژي انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه روي 62 نفر از افراد منوراژيک 45-20 ساله با BMI=19.8-29 و سيکل هاي قاعدگي منظم انجام شد و با وجود بيماري هاي سيستميک، پاپ اسمير يا سونوگرافي غيرطبيعي، استفاده از روش هاي ضدبارداري خوراکي، IUD و بستن لوله، شيردهي يا هموگلوبين کم تر از ده بيماران از مطالعه خارج شدند. به داوطلبان چهارصد واحد ويتامين E يا پلاسبو از دو روز قبل از قاعدگي تا سه روز اول قاعدگي داده شد و پنجاه ميلي گرم فروس سولفات از روز اول قاعدگي تا يک هفته تجويز شد. درمان به مدت چهار سيکل قاعدگي انجام گرفت. ميزان خونريزي و طول مدت قاعدگي در ماه دوم و چهارم درمان به وسيله جدول  Pictorial Blood Loss Assessment Chart (PBLAC)  اندازه گيري شد. هموگلوبين داوطلبان نيز يک بار قبل و سپس در پايان درمان اندازه گيري شد. در پايان ماه چهارم ميزان رضايت و پذيرش درمان نيز بررسي شد.
نتايج: ميزان خونريزي قاعدگي و همچنين طول مدت قاعدگي پس از دو و چهار ماه درمان با ويتامين
E و پس از چهار ماه درمان با پلاسبو کاهش يافت. اختلاف معنادار آماري در امتياز  PBLACبين دو گروه پس از دو ماه (P=0.342) و چهار ماه درمان (P=0.568) و در طول مدت قاعدگي در ماه دوم (P=0.738) و ماه چهارم درمان (P=0.842) مشاهده نشد، اما «ميزان رضايت از درمان» با (P=0.004) و «تمايل به مصرف ويتامين E در آينده» با (020/0( P=، گروه ويتامين E از درمان رضايت بيشتري داشتند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد با استفاده از ابزار PBLAC، ويتامين E در کاهش ميزان و مدت خونريزي قاعدگي نسبت به پلاسبو تاثيري نداشته است، اما ويتامين E مي تواند با تاثير بر نشانه هاي همراه قاعدگي سبب کاهش درد ديسمنوره و تسکين ميگرن قاعدگي شده و در نتيجه سبب کاهش استرس روحي در زنان مصرف کننده ويتامين  شود. همچنين ويتامين E فاقد اثرات جانبي است، تاثير موارد فوق ممکن است دليل رضايت و پذيرش بالاي ويتامين E  باشد.