سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمد نوروزی گیوی – دانشجوی کارشناسی ارشذ علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی محب الدینی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
پیش تیمار بذرتکنیکی است که بواسطه آن بذور پیش ازقرارگرفتن دربستر خود و مواجهه با شرایط محیطی به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را بدست می آورند این تحقیق به منظور بررسی اثرات پیش تیمار بذور گوجه فرنگی با پلی آمین ها صورت گرفت برای این منظور ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد تیمارها شامل 4 سطح 0/5و1و1/5و2 میلی مولار اسپرمین و 4سطح 0/5و1و1/5 و 2 میلی مولار اسپرمیدین و یک سطح شاهد آب مقطر بودند نتایج نشان داد که تیمار 1 میلی مولار اسپرمین و 1/5و2 میل یمولار اسپرمیدین باعث افزایش معنی دار مدت جوانه زنی شدند و تیمار 0/5 میلی مولار اسپرمیدین باعث کاهش مدت جوانه زنی شده است. همچنین تیمارهای اسپرمین 1 میلی مولار و اسپرمیدین 0/5و1 میلی مولار باعث افزایش طول ساقه و ریشه شدند و لی با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند تیمارها برروی سایر ویژگیهای جوانه زنی اثرات معنی داری نداشتند.