سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهین ترابی گزنقی – کارشناسی ارشد میوه کاری، دانشگاه ارومیه، گروه علوم باغبانی مسئول مکاتبات
محمدرضا اصغری – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
لطفعلی ناصری – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
ا???ر ???ه ای ا?? ?? در دوران ?? از ??دا?? در ???ض ??ا?? ??ر?? و آب از د?? د?? ز??دی ??ار ?? ???د. با توجه به محدودیت های ???ف ??اد ??????? ?????? ??ای ????ل ?????ت ?? از ??دا?? در ا???ر و ???? ???ه ?? در ا?? ??و?? ??? ?? آن ا?? ?? از روش ?????????? و ?? ??? در ا?? را??? استفاده شود. در این تحقیق تاثیر تیمارهای آب گرم در دماهای (22، 45 و 50 درجه سانتی گراد) بر روی عمر انباری و برخی خصوصیات کیفی میوه انگور رقم ریش بابا مورد مطالعه قرار گرفت. میزان کاهش وزن میوه ، بازار پسندی، میزان آلودگی قارچی و پوسیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ???ن داد کمترین درصد کاهش وزن در تیمار 50 درجه سانتی گراد و بیشترین در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین تیمار آب گرم باعث کاهش میزان آلودگی قارچی، افزایش بازار پسندی نسبت به شاهد شد. استفاده از آب گرم بدون اثر نامطلوب بر روی وضعیت ظاهری میوه، سبب کاهش آلودگی قارچی و پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه انگور گردید.