سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مارال فضلعلی زاده – کارشناسی ارشد میوه کاری، دانشگاه ارومیه، گروه علوم باغبانی مسئول مکاتبات
محمدرضا اصغری – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
لطفعلی ناصری – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
با توجه به ???ود?? های موجود در ا????ده از ترکیبات ??????? یکی از را???ر??ی ??? و جایگزین استفاده از ??????ت ??ز??ر ?? ???ه، ????? و ا???ن در ????? و نگهداری ?????ت ا??. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف کلرید کلسیم در غلظت های 0، 1 و 2 میلی مولار بر عمر انباری و خصوصیات کیفی میوه انگور رقم بیدانه سفید پس از 30 روز نگهداری در دمای 1-0.5 درجه سانتی گراد و رطوبت 90 تا 85 درصد مورد مطالعه قرار گرفت. میزان TSS، بازار پسندی میزان آلودگی قارچی و پوسیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ???ن داد کمترین میزان مواد جامد محلول در تیمار 1 میلی مولار کلرید کلسیم و بیشترین در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین کلرید کلسیم باعث کاهش میزان آلودگی قارچی و افزایش بازار پسندی نسبت به شاهد شد و غلظت 1 میلی مولار اختلاف معنی داری نسبت به شاهد داشت. ا????ده از کلرید کلسیم ?? ???? ???? ??آ???های ????????? و ??? ?????ر سلول ها ???? ??? خصوصیات کیفی میوه انگور رقم بیدانه سفید و افزایش مدت نگهداری آن گردید، بنابراین استفاده از این ترکیبات می تواند عنوان راهکار مناسبی در تکنولوژی پس از برداشت این میوه معرفی شود.