سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرامز افشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارز
بهرام میرشکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه زراعت و اصلاح نباتات،تبریز،ایرا
علی رضا تاری نژاد –

چکیده:
به منظور بررسی اثرکشت مخلوط افزایشی رزماری و گیاه همراه گوجه فرنگی درتاریخهای مختلف برعملکرد گیاه اصلی و همراه و زیست توده ی علفهای هرز ازمایشی بصورت کشت مخلوط رزماری و گیاه همراه گوجه فرنگی به روش افزایشی درسال زراعی 1390 درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی انجام شد ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و 2 فاکتور به شرح زیراجرا شد فاکتورها شامل فاکتور اصلی تاریخ کاشت گوجه فرنگی شامل 10روز پیش ازنشاکاری رزماری تاریخ کاشت هم زمان با نشاکاری رزماری تاریخ کاشت گوجه فرنگی شامل 10 روز پس ازنشاکاری رزماری و فاکتورهای فرعی که همان ترکیب های کشت مخلوط است شامل کشت خالص رزماری گوجه فرنگی 12/5درصد و رزماری 100 درصد گوجه فرنگی 25درصد و رزماری 100 درصد گوجه فرنگی 37/5 درصد و رزماری 100 درصد گوجه فرنگی 50درصد و رزماری 100 درصد و کشت خالص گوجه فرنگی 100 درصد بودند نتایج حاصل نشان داد که اکثرصفات مربوط به گوجه فرنگی ازجمله وزن خشک اندامهای هوایی ارتفاع بوته دربین سیستم های کشت مخلوط معنی دار بود و همچنین عملکرد اسانس رزماری معنی دار شد.