سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
بیوک خدایی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارز
بهرام میرشکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه زراعت و اصلاح نباتات،تبریز،ایرا
علی رضا تاری نژاد –

چکیده:
به منظور بررسی اثرکشت مخلوط افزایشی نعناع فلفلی و گیاه همراه لوبیا درتاریخهای مختلف برعملکرد گیاه اصلی و همراه و زیست توده ی علفهای هرز ازمایشی بصورت کشت مخلوط نعناع فلفلی و گیاه همراه لوبیابه روش افزایشی درسال زراعی 1390 درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی انجام شد ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و 2 فاکتور به شرح زیراجرا شد فاکتورها شامل فاکتور اصلی تاریخ کاشت لوبیا شامل 10روز پیش ازنشاکاری نعناع فلفلی تاریخ کاشت هم زمان با نشاکاری نعناع فلفلی تاریخ کاشت لوبیا شامل 10 روز پس ازنشاکاری نعناع فلفلی و فاکتورهای فرعی که همان ترکیب های کشت مخلوط است شامل کشت خالص نعناع فلفلی لوبیا12/5درصد و نعناع فلفلی 100 درصد لوبیا 25درصد و نعناع فلفلی 100 درصدلوبیا37/5 درصد و نعناع فلفلی100 درصدلوبیا 50درصد و نعناع فلفلی 100 درصد و کشت خالصلوبیا 100 درصد بودند نتایج حاصل نشان داد که اکثرصفات مربوط به لوبیا ازجمله وزن هزاردانه عملکرد دانه دربین سیستم های کشت مخلوط معنی دار بود و همچنین عملکرد اسانس نعناع فلفلی معنی دار شد.