مقاله اثر کلوفيبرات بر زردي طول کشيده نوزادان رسيده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 22 تا 26 منتشر شده است.
نام: اثر کلوفيبرات بر زردي طول کشيده نوزادان رسيده
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلوفيبرات
مقاله زردي طول کشيده
مقاله نوزاد
مقاله هيپربيلي روبينمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدپاشا يداله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور موسي
جناب آقای / سرکار خانم: لوك زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي اعظم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زردي نوزادي از شايعترين بيماريهاي دوره نوزادي مي باشد بطوريکه %15-40 شيرخواران شيرمادرخوار دچار زردي طول کشيده مي شوند. رويکردهاي مختلفي در درمان زردي طول کشيده نوزادان وجود دارد. اين مطالعه با هدف تاثير کلوفيبرات بر زردي طول کشيده نوزادان رسيده انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه کار آزمايي باليني به صورت دو سو کور بر روي 56 نوزاد که بطور تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شده بودند، انجام شد. به گروه مورد، به ميزان 100 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن کلوفيبرات خوراکي داده شد و به گروه شاهد به همان اندازه آب مقطر داده شد. نوزادان رسيده با زردي طول کشيده (بيلي روبين غيرمستقيم بيشتر از 10 ميلي گرم در نوزادان بيش از 14 روز) که بطور انحصاري از شيرمادر استفاده کرده بودند، وارد مطالعه شدند. نوزاداني که داروهايي مثل فنوباربيتال يا داروهاي طب سنتي مصرف نمودند و نوزادان با شواهد باليني و آزمايشگاهي به نفع بيماري کبد، هموليز و يا داراي بيلي روبين مستقيم بالاتر از 1.5 ميلي گرم از مطالعه خارج شدند. ميزان بيلي روبين قبل و 72 ساعت پس از دريافت دارو و دارونما اندازه گيري و دو گروه با هم مقايسه شدند.
يافته ها: توزيع جنسي، گروه خون و Rh مادر و نوزاد و ميانگين سن، وزن تولد، سطح هموگلوبين و هماتوکريت نوزادان قبل از مداخله در دو گروه اختلاف معني داري نداشت. ميانگين بيلي روبين غيرمستقيم در گروه شاهد 11.7±1.4 ميلي گرم در دسي ليتر و در گروه مورد 12.4±1.6 ميلي گرم در دسي ليتر بود و بيلي روبين مستقيم در گروه شاهد 0.4±0.1 ميلي گرم در دسي ليتر و در گروه شاهد 0.5±0.1 ميلي گرم در دسي ليتر قبل از درمان بود که بين دو گروه اختلاف معني داري نداشت. ولي بعد از درمان ميانگين بيلي روبين غيرمستقيم در گروه مورد 8.4±1.8 ميلي گرم در دسي ليتر در گروه شاهد 10.4±2 ميلي گرم در دسي ليتر شد (p=0.000). ميانگين بيلي روبين مستقيم بعد از درمان بين دو گروه مورد (0.4±0.1 ميلي گرم در دسي ليتر) و شاهد (0.5±0.1 ميلي گرم در دسي ليتر) اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که کلوفيبرات دارويي موثر در کاهش سطح بيلي روبين سرم در نوزادان رسيده سالم با زردي طول کشيده مي باشد.