سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سجاد ابریشمی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه عمران
عباس کرم الدین – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه عمران
حسن حاجی کاظمی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه عمران

چکیده:
نظر به اهمیت پلها در سیستم حملونقل و لزوم سرویس دهی آنها بعد از زمینلرزهها، هدف این پژوهش کاهش پاسخهای لرزهای پل بزرگراه مبنا با استفاده از سیستم کنترل سازه است. برای این منظور، از میراگرهای نیمهفعالMRاستفاده نموده و برای تعیین ولتاژ میراگرها از کنترلکنندهی عصبی-فازی ANFISبهینه شده بهوسیلهی الگوریتم ژنتیک، استفاده میگردد. نظر به مشخصات متفاوت تحریکات میداندور و میداننزدیک و به جهت بالا بردن کارایی کنترلکننده، از دو شبکهیANFISاستفاده میشود که یکی تحت زلزلههای میداندور و دیگری تحت زلزلههای میداننزدیک آموزش میبیند و از یک ناظر برای تشخیص میداندور یا میداننزدیک بودن زلزله استفاده میگردد. نهایتاً با مطالعهی عددی مدل پل بزرگراه مبنا در محیطMATLAB و استفاده از سیستم کنترل پیشنهادی، معیارهای سنجش رفتار پل تحت تحریکات تعریف شده محاسبه میگردد. بررسی مقادیر معیارها، حاکی از توان بالای سیستم پیشنهادی در کاهش پاسخ های لرزهای، به ویژه برشپایه و تغییرمکانهای پل است.