سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
داود نقی پور – دانشکاه بو علی سینا همدان گروه زراعت و اصلاح نباتات مسئول مکاتبات
علی سپهری – دانشکاه بو علی سینا همدان گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:
در سال های اخیر در پی بحران آلودگی‎های زیست محیطی به دلیل استفاده بی رویه از نهاده‎های سنتزی که منابع غذایی انسان ها را آلوده کرده و سلامت جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده اند، تلاش‎های گسترده ای به منظور یافتن راهکار های مناسب برای بهبود کیفیت خاک ، محصولات کشاورزی و حذف آلاینده ها آغاز شده است. به منظور بررسی اثر کود ورمی کمپوست ، کود های شیمیایی و زیستی فسفره بر عملکرد و اجزا عملکرد گاودانه Vicia ervilia L.)) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار 24 تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بو علی سینا همدان اجرا شد. تیمار های این آزمایش بر اساس ترکیبی از سه منبع کود ورمی کمپوست (در سه سطح صفر، 10 تن در هکتار و 20 تن در هکتار) ، کود شیمیایی فسفر ( در چهار سطح صفر، 25 درصد، 50 درصد و 100 درصد ) و کود زیستی فسفر(در دو سطح مصرف و عدم مصرف) تعیین شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه(2293.3 کیلو گرم در هکتار) و بیشترین عمکرد بیولوژیک (4749.3 کیلو گرم در هکتار) از تیمار (20 تن ورمی کمپوست + کود شیمیایی 50 درصد + کود زیستی فسفر) بدست آمد همچنین بیشترین تعداد غلاف در بوته و بیشترین تعداد دانه در بوته، در تیمار (10 تن ورمی کمپوست + کود شیمیایی 100 درصد + کود زیستی فسفر) مشاهده گردید. با توجه به نتایج بدست امده تلفیق کود ورمی کمپوست و کود های شیمیایی و زیستی فسفره روش مناسبی برای افزایش عملکرد گاودانه محسوب می گردد. همچنین با مصرف کود های ورمی کمپوست و زیستی فسفره می توان مصرف کود های شیمیایی فسفاته را کاهش داد.