مقاله اثر گرسنگي بر سطح کلسترول، گلوكز و پروتئين پلاسماي خون قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1386 در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه 23 تا 30 منتشر شده است.
نام: اثر گرسنگي بر سطح کلسترول، گلوكز و پروتئين پلاسماي خون قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرسنگي
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله کلسترول
مقاله گلوکز
مقاله پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي صوفياني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: علامه فاني سيدكمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر گرسنگي بر سطح كلسترول، گلوكز و پروتئين پلاسماي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان و همچنين روند پلاسما بافتي بررسي گرديد. ماهيها پس از سازگاري با شرايط آزمايش در دو گروه 45 تايي در دو حوضچه سيماني به ابعاد1.5×2.7×4m  رهاسازي و با يک جيره تجاري به ميزان 1.7% وزن بدن در روز در دو نوبت تغذيه شدند. پس از شروع آزمايش، تغذيه يك گروه از ماهيها قطع گرديد و تغذيه گروه دوم به همان روش قبلي ادامه يافت. نمونه برداري از هر دو گروه به ترتيب در شروع و پس از آن به فواصل 10 روز به مدت 60 روز با صيد 5 قطعه ماهي به طور تصادفي در هر نوبت انجام شد. پس از خونگيري از ساقه دمي و جداسازي سرم، ميزان كلسترول، گلوكز و پروتئين آن به طريق اسپكتروفتومتري اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده حاكي از كاهش سطح كلسترول خون در اوايل گرسنگي و بهبود بعدي آن مي باشد، به طوري که تفاوت معناداري بين ميزان کلسترول خون گروه تغذيه شده و گروه گرسنه در پايان دوره مشاهده نگرديد. اختلاف معناداري بين ميزان پروتئين سرم خون گروه تغذيه شده (4.5 mg/dL) و گروه گرسنه(3.74 mg/dL)  در پايان دوره آزمايش مشاهده گرديد (p<0.05). سطح گلوكز خون نيز در گروه گرسنه به طور معناداري از113.90  به 60.6 mg/dL کاهش يافت (p<0.05)، در حالي که در گروه تغذيه شده غلظت آن بدون تغيير باقي ماند. نتايج هم چنين بيانگر آن است که ماهي قزل آلاي رنگين کمان به خوبي با دوره هاي طولاني گرسنگي سازش يافته و ذخاير گليکوژني و چربي بدن را براي رفع نيازهاي متابوليکي خود در مدت گرسنگي مورد استفاده قرار مي دهد.