سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین بشارتی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
علیرضا فلاح – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

در خاکهای آهکی و قلیایی به علت وجود غلظت زیاد یون کلسیم و pH بالا، عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها وابسته به pH است، تثبیت می شوند و مقدار قابل جذب آنها به کمتر از مقدار لازم برای تأمین رشد مناسب گیاه کاهش می یابد. استفاده از گوگرد به عنوان ماده اسیدزا جهت افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی تثبیت شده ، سابقه دیرینه دارد . در این تحقیق ، آزمون گلخانه ای کشت گندم ، براساس طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل در چهار تکرار با منظور کردن سه سطح گوگرد ، تیمار با یا بدون مایه تلقیح تیوباسیلوس با هدف ارزیابی اثر مصرف توام گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی دارای مقدار کم فسفر قابل جذب انجام شد. نتایج اندازه گیری وزن خشک و فسفر در بخش هوایی گندم نشان داد وزن خشک و جذب فسفر در مقایسه با شاهد بدون باکتری افزایش معنی دار نشان دادند. بیشترین مقدار جذب فسفر و عملکرد در نتیجه مصرف یک تن گوگرد (در هکتار) همراه با تلقیح 4^10 سلول باکتری (در هر گرم خاک) حاصل شد.