سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدجواد امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا
محمدحسن مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرهاد صفری – کارشناسی ارشد مهندسی دریا

چکیده:

در ایــن مقالــه بــه بحــث و بررســی در مــورد پــردازش مــوازی و تقســیم وظــایف بــین واحــدهای تشــکیل دهنــدة پــردازش مــوازی پرداختــه شــده اســت . و همچنــین بــه مبحــث اجــرا ی کــار بــه صــورت پــردازش مــوازی ، اجــزاء مــورد نیــاز بــرای پــردازش مــوازی ، مشخصــه هــای عملکــرد کلاســترها، ارز یــابی پردازشــگرهای مــورد نیــاز و کــاربرد پــردازش مــوازی در صــنایع جهــت اجــرا نــرم افــزار Fluent و علتهــای اســتفاده از پــردازش مــوازی بــرای نرم افـزار Fluent ، کـه یـ ک نـرم افـزار بسـ یار قـو ی جهـت حـل عـدد ی کـه کـاربرد بسـ یار زیـ ادی در صـنا یع زیـ ر ســطحی از قبیــل محاســبه ضــرائب دراگ، جر یــان اطــراف زیــر دریــایی، محاســبه ضــرائب فشــار و غ یــره دارد پرداخته شده است .