سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهسا فرازی –

چکیده:
میدانها بخشی از فرهنگ و تمدن شهری و از مهمترین فضاهای شهری محسوب می شوند. کارکرد اجتماعی، مرکزی و عملکردی میدان، نقش کلیدی این عنصر را در طراحیهای شهری جدید بیش از پیش نشان میدهد. باتوجه به این که فضاهای شهری در شب نیز مورد ادراک و استفاده قرارمیگیرند، نورپردازی و روشنائی آنها در شب از مسائل مهم می باشدکه توجه به آن جزو مسائل مهم میباشد که متاسفانه کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ویژگیهای نور و کیفیات نورپردازی، طراحی صحیح روشنائی میدان ها در شب می تواند به مطلوبیت فضا کمک کند. با توجه به این که طراحی روشنائی و نورپردازی فضاهای شهری تخصصی نوپا می باشد، پژوهش حاضر به مطالعه تخصصی سیستمها و روشهای مختلف نورپردازی فضاهای شهری پرداخته و با مطالعه تطبیقی نمونههای موفق پروژههای نورپردازی انجام شده داخلی و خارجی به تدوین احکام طراحی نورپردازی و ارائه الگوهای اجرائی آن پرداخته است