سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی احتشامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژ ی، دانشگاه
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی – استا د یار دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تح ق یق حاضر , ا ح یاء اک س ید آهن در کنسانتره ا یلمن ا یت منطقه کهنوج کرمان مورد مطالعه قرارگرفته اس ت. ابتدا نمونه در دم ای1100و به مدت ۲ ساعت تحت عم لی ات اک س یدا س یون قرار گرفت . سپس نمونه اک سی د شد ه به همراه زغالسنگ به صورت پلت ها ی کامپو ز یت ی استوانه ای شکل ساخته شد . به منظور جلو گ ی ری از اک س یدا س یون مجدد از سمت ب یرون پلت به طرف داخل آ ن, پلت ها در زغال چوب مدفون گشته و سپس در درجه حرارت ه ای 1000، 1100 و 1200 درجه و زمانهای 5 تا 60 دقیقه تحت عم لی ات ا ح ی اء با کربن قرارگرفت و درصد ا ح یاء اک س ید آهن به آهن فل زی بدست آم د. همچ نی ن نت ا یج حاصل از درصد ا ح یاء پلت کامپو ز یت ی در دو حالت مدفون و غ یرمدفون در زغال چوب و همچ نی ن تأ ث یر کامپو ز یت کردن بر م یزان ا ح یاء پلت اک سی دشده در دم ای1200با یک د یگر مق ای سه شد . افزایش دما بر سرعت احیاء تأثیر مثبت می گذارد و میزان احیاء در پلت های کامپوزیتی ( مخلوط کنسانتره و زغالسنگ ) غیرمدفون در زغال چوب در دماهای بالا 1200درجه از حدود ۶۰ درصد بیشتر نمی شود . استفاده از پوشش زغال چوب، سرعت و میزان احیاء پلت های کامپوزیتی را افزایش می ده د. با اضافه کردن احیاء کننده به درون پلت ( پلت های کامپوزیتی ) سرعت احیاء بسیار افزایش می یاب د. نمودار پراشاشعهX در مورد نمونه های احیاء شده در دمای 1200 و تحتپوشش زغال چوب، نشان می دهد که بخش عمده نمونه احیاء شده از آهن و روتیل تشکیل شده است . با حل سازی محصول احیاء در محلول کلریدفریک ۱۵۰ گرم در لیتر در دمای محیط و به مدت ۳۰ دقیقه آهن فلزی کلاً حذف می شود وباقیمانده حل سازی محتوی روتیل همراه با مقادیری سودوبروکیت می باشد