مقاله اختلالات رفتاري و برخي عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش پرستاري از صفحه 29 تا 37 منتشر شده است.
نام: اختلالات رفتاري و برخي عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال رفتاري
مقاله عوامل اپيدميولوژيک
مقاله کودکان
مقاله گرگان
مقاله پرسشنامه راتر والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: مدانلو معصومه (مهناز)
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کسب اطلاعات در زمينه وسعت و شيوع اختلالات رفتاري کودکان و عوامل زمينه ساز آن به منظور ارتقاي خدمات روان شناسي و ايجاد معيارهاي پيشگيري کننده در زمينه سلامت ذهني و رواني کودکان اساسي است. مطالعه حاضر با هدف تعيين توزيع فراواني مشکلات رفتاري کودکان سن مدرسه شهر گرگان و عوامل اپيدميولوژيک مرتبط با آن در سال 1384-85 صورت گرفته است.
روش: مطالعه مقطعي حاضر بر روي 2600 کودک دبستاني شهر گرگان صورت گرفت. روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد راتر والدين بود که پس از مراجعه به مدارس، فرم والدين به منازل ارسال و پس از تکميل شدن توسط والدين جمع آوري شد. بر اساس مطالعات انجام شده در داخل کشور و روايي و پايايي ابزار نقطه برش پرسشنامه 13 در نظر گرفته شد و کودکاني که امتياز مساوي يا بالاتر از 13 داشتند، مبتلا به اختلال رفتاري در نظر گرفته شدند. اطالعات جمع آوري شده با کمک جدول توزيع فراواني و شاخص هاي مرکزي و پراکندگي، توصيف و با استفاده از تست هاي آماري X2 و odds-ratio تحليل گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج، اکثر واحدهاي پژوهش را دختران (%52.8)، فرزند اول با ميانگين سني 9.25±1.5 سال داراي دو والد (%94.5) محصل در مدارس دولتي (%72.7) تشکيل مي دادند. با توجه به نقطه برش در نظر گرفته شده %18.4 کودکان به اختلال رفتاري مبتلا بودند. بين بروز اختلال رفتاري و تک والد بودن، سکونت در خانواده هاي پرجمعيت و کم درآمد، سابقه بحران طي سال اخير، شغل و سطح تحصيلات والدين و محل تحصيل کودکان ارتباط آماري و معناداري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به اينکه شيوع اختلال رفتاري در مطالعه حاضر در مقايسه با بسياري از مطالعات انجام شده بالاتر است علت يابي و ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي ضروري به نظر مي رسد.