مقاله اخلاق، فناوري اطلاعات و رفتار شهروندي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: اخلاق، فناوري اطلاعات و رفتار شهروندي سازماني
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله اخلاق سازماني
مقاله تعهد سازماني
مقاله رفتار شهروندي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: خانلري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اگرچه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي نقش سازنده اي در افزايش كارايي و اثر بخشي سازماني داشته اند ولي مشكلات اخلاقي متعددي نيز به بار آورده اند. سازمانها همواره در به كارگيري همه جانبه اين فناوري با ترديدهايي مواجه بوده اند. با وجود اين به دليل نقش و اهميت انكارناپذير اين فناوري ها لزوم شناسايي عوامل موثر بر اخلاقيات جهت برطرف نمودن مشكلات مرتبط، ضروري است. مرور تحقيقات گذشته مبين اين مطلب است كه مطالعات اندكي در مورد اثر رفتار شهروندي سازماني بر اخلاقيات فناوري، اطلاعات صورت گرفته است. هدف اصلي شناسايي عوامل موثر بر اخلاقيات فناوري اطلاعات با رويكرد رفتار شهروندي سازماني مي باشد.
روش: روش تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ نحوه جمع آوري داده ها، توصيفي-پيمايشي مي باشد. داده هاي مورد استفاده از 119 نفر از كاركنان و مديران شركت هاي فناوري اطلاعات واقع در تهران جمع آوري گرديده و الگو علي پيشنهادي بر اساس فن الگو سازي معادلات ساختاري، مورد آزمون قرار گرفته است.
يافته ها: اين الگو با توجه به داده هاي جمع آوري شده به خوبي، شاخص هاي تناسب را برآورده نمود. معناداري اجزاي الگو هم مناسب بوده و همبستگي بين متغيرهاي الگو در سطح معنادار و مناسبي است.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد كه اخلاقيات فناوري اطلاعات مي تواند از ارزشهاي اخلاقي سازمان تاثيرپذير باشد كه در اين اثر، تعهد سازماني و ابعاد رفتار شهروندي سازمان به عنوان متغير ميانجي عمل مي كنند.