مقاله اخلاق و ايمني در فناوري زيستي نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 71 تا 76 منتشر شده است.
نام: اخلاق و ايمني در فناوري زيستي نوين
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق زيستي
مقاله ايمني زيستي
مقاله فناوري زيستي نوين
مقاله سازواره هاي دست ورزي شده ژنتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري اسدي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خاني جزني جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: محققين فناوري زيستي اين علم را شاهراه اقتصاد در آينده و بخصوص در بحث غذا مي دانند. غذا نقش بسيار مهمي را در جوامع مختلف ايفا مي كند. تلاش هاي اخير براي تغيير آنچه به عنوان غذا توليد مي شود و چگونگي توليد آن و اصل برابري بنيادين از اصول مهم به شمار مي رود. با آنكه فناوري زيستي، فناوري حاصل از قوانين خلقت است، ولي تاكنون خطرات بالقوه ناشي از استفاده اين فناوري تا حدي شناخته شده و اهميت عوارض آنها ممكن است. غيرقابل جبران باشد. كشورهاي در حال توسعه به طور روز افزوني با ورود سازواره هاي دست ورزي شده ژنتيكي و فراورده هاي آن مواجه هستند. افزايش واردات اين محصولات در كشورهاي جهان سوم نتيجه فشار كشورهاي توليد كننده است، كه مايلند مازاد توليد خود را به كشورهاي توسعه نيافته ارسال نمايند. وقتي بحث واردات يا صادرات محصولي با ويژگي خاص سازواره هاي دست ورزي شده ژنتيكي به وجود مي آيد. يعني اين محصولات وارد محيط زيست بشر مي شوند. سوالات اخلاقي در مورد اين فناوري و بخصوص فناوري زيستي محيط زيست مانند چگونگي تفكيك مسايل غريزي و احساسي از قوانين اخلاقي، يا اجبار شركت ها در مورد قراردادن اطلاعات مربوط به فراورده هاي بيولژيك شان و مجاز بودن تجارت مخفي مواد ژنتيكي و … از مواردي است كه امروزه مورد بحث بسياري از محافل علمي و اخلاقي است. كشورهاي متعددي در دنيا داراي اقتصاد وابسته به فناوري زيستي نوين هستند. ثبت رسمي موجودات زنده توسط شركتهاي انحصاري به عنوان يك امتياز مطرح مي شود. صاحب امتياز ژن، مكلف به رعايت حقوق ديگران (توسط كس ديگري به ثبت نرسيده باشد) و رعايت قوانين عمومي (از نظر ايمني زيستي و اخلاق زيستي) مي باشد. دزدي زيستي به منظور علمي، تجاري و سودخواهي شركت ها انجام مي گيرد.
نتيجه گيري: با توجه به سودآوري اقتصادي محصولات فناوري زيستي نوين بايد قوانين محكم تري در اين زمينه در كليه كشورهاي جهان و از كشور ما تدوين و تصويب شود. قوانين متنوع وضع شده در دنيا موارد اشتراك زيادي دارند و كنترل ها سبب كسب نتايج مطلوبي در بي خطر بودن اكثريت قريب به اتفاق سازواره هاي تراريخته شده است. در عرصه تجارت جهاني، محصول شركت هاي توليد كننده سازواره هاي تراريخته بايد به تاييد كشور وارد كننده برسد و موضوعات ارزشي و قوانين اخلاقي مربوط به آن كشور نيز ملاحظه شوند.