مقاله ادراک مروجان کشاورزي نسبت به اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار، مورد: استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 155 تا 167 منتشر شده است.
نام: ادراک مروجان کشاورزي نسبت به اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار، مورد: استان گلستان
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر بخشي
مقاله ادراک
مقاله روش آموزشي انبوهي
مقاله مروج کشاورزي
مقاله ترويج کشاورزي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف شناخت ادراک مروجان کشاورزي نسبت به اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار آبي استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي بوده است. ابزار تحقيق پرسشنامه و نمونه هاي تحقيق شامل 91 مروج کشاورزي فعال در زمينه آموزش کشاورزان گندم کار آبي در سطح استان گلستان بوده اند که به شيوه تمام شماري انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده ابزار اندازه گيري، اعتبار محتوايي با نظرخواهي از اعضاي هيات علمي ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان و کارشناسان ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. به منظور محاسبه قابليت اعتماد از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که در نتيجه انجام پيش آزمون در نمونه اي خارج از نمونه تحقيق، مقدار آن در مورد سوالات فراواني استفاده مروجان از روش هاي آموزشي مختلف 87/0 و تاثير هر يک از روش ها در تحقق اهداف مورد نظر از آموزش کشاورزان 82/0 بدست آمده است. نتايج تحقيق نشان داد بين متغير ميزان استفاده مروجان از روش هاي آموزشي اطلاعيه، نشريه، پوستر، نمايشگاه، تخته سياه خبري و عکس و ادراک آنان نسبت به ميزان اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي با اطمينان 99 درصد و بين متغير ميزان استفاده مروجان از روش هاي آموزشي اسلايد و فيلم و ادراک آنان نسبت به ميزان اثر بخشي روش هاي آموزشي انبوهي با اطمينان 95 درصد رابطه مثبت و معني داري وجود داشته است. توجه به آموزش مروجان در زمينه روش هاي آموزش انبوهي در آموزش کشاورزان گندم کار از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه است.