سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
علیرضا انصاری یار – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
سپیده محمدنژادمدردی – دانشجوی کارشناسی ارشدMBA اقتصاد مدیریت ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:
مصرف انرژی درایران طی دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته وعلاوه برتخلیه منابع نفت و گاز کشور آثار نامطلوب اقتصادی برجای گذاشته است. عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدررفتن قریب به یک سوم از کل انرژیو مشکلات زیست محیطی ناشی از آن،استفاده مناسب از انرژی مصرفی را بیش از پیش ضروری می سازد. طراحی مناسب معابر حمل و نقلی تاثیر چشم گیری در مصرف بهینه سوخت دارد که از آن جمله می توان به تقاطعات چراغدار اشاره کرد.همواره ارائه زمانبندی بهینه در تقاطعات چراغدار به منظور کاهش مقدار مصرف سوخت خودروهای ورودی بهرویکردهای مختلف تقاطع از اهمیت بالایی در مدیریت مصرف سوخت برخوردار می باشد. هدف از این پژوهش شبیه سازی مقدار مصرف سوخت خودروهای ورودی به تقاطعات دوفاز و سه فاز با احجام زیر اشباع، اشباع و فوق اشباع می باشد. بدین منظور ابتدا ده تقاطع دوفاز و ده تقاطع سه فاز با احجام ورودی مختلف در نرم افزار سینکرو شبیه سازی شده، مقدارمصرف سوخت بهینه شده کلیه خودروهای ورودی در هر رویکرد از تقاطع تعیین شده و سپس توابع رگرسیون خطی مقدار سوخت بهینه شده ارائه شده است. در انتها عوامل موثر بر سوخت بهینه شده در تقاطعات چراغدار تشریح شده و با استفاده از تحلیل های اقتصادی، بازه های بهینه برای هریک از متغیرها تعیین گشته تا سوخت بهینه شده در بهترین وضعیت ممکن قرار گیرد.