سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سعید جواهرزاده – استادیارگروه مهندسی عمران، واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی شبستر ایران
ابوالفضل عباسقلی زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی شبستر ایران
بابک سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی عمران واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:
تعیین ضریب شکل پذیری از دیرباز مورد توجه محققین بسیاری بوده است ولی متاسفانه تا کنون روابطی که بتواند به طور جامع و دقیق نسبت به تعیین آن کمک کند به دست نیامده و یا در حد کمی می باشند. در این میان روابط تجربی البته به شرط آنکه از آنالیز تعداد کافی داده ها حاصل شوند می توانند بسیار مفید باشند. بر همین اساس در مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار OpenSees به تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب های دو بعدی 1و4و8و15 با سیستم قاب خمشی پرداخته شده است، جهت بالا بردن دقت محاسبات از ده رکورد زلزله نزدیک گسل استفاده شده است. پس از انجام چهل آنالیز و حصول چهل منحنی هیسترزیس، ضرایب پذیری از روی این منحنی ها استخراج و متوسط گیری شدند و در نهایت رابطه تجربی جهت محاسبه مقدار ضریب شکل پذیری در سازه های چند درجه آزاد حاصل و اراده شده است.