سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نرگس تابع معتوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری
محمد خیراندیش – عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سعید ستایشی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
فاز اول یک سیستم تبدیل متن به گفتار، تبدیل متن به زنجیره واجی آن است. خط فارسی به دلیل دشواری های پردازشی که دارد، ورودی مناسبی برای برنامههای پردازش متن به حساب نمیآید. مهمترین مشکل درسامانههای پردازش زبان فارسی عدم ظاهر شدن مصوتهای کوتاه در نگارش است، که باعث ابهام در خواندن کلمات میشود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه روشهای حل مشکل اصلی ناشی از این مسئله درتعیین زنجیره واجی کلمات فارسی، جهت استفاده در سیستم تبدیل متن به گفتار میباشد، در این راستا با ترکیب روشهای مبتنی بر پیکره و روشهای مبتنی بر قاعده، سیستمی طراحی شده است که شامل پایگاهواژگان با حجم 73 هزار لغت زبان فارسی برگرفته از پیکره واژگان زایا میباشد و جهت ارزیابی یک متن شامل 055 کلمه به سیستم داده شده است و نتایج بدست آمده نشان میدهد که دقت آن در تشخیص دنباله واجی کلمات در جمله معادل با 89 % و در تشخیص دنباله واجی حروف در کلمات معادل با 89 % است.