سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا الیاس – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه بسیاری از مجموعه دادههای فضایی تولید شده توسط بخشهای دولتی، شرکتهای خصوصی و محققان دانشگاهی به گونهای ناموثرمورد استفاده قرار گرفته و بدون وجود سیستمهای مطلوب به منظور مدیریت دادهها، به منابع هدر رفته تبدیل میشوند. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ضمن آنکه میتواند در ساماندهی اطلاعات مربوط به مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مورد استفاده قرار گیرد، توانایی آن را دارد که تهیه و تلفیق لایههای اطلاعاتی مختلف را در قالب مدلهای گوناگون، با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و به عنوان پشتیبانی برای تصمیمگیریهای فضایی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله نقشه پتانسیل معدنی اندیس مس نوچون به منظور تعیین نقاط حفاری تهیه شده است. لایههای مورد استفاده در مطالعه شامل لایههای تیپ سنگشناسی، ساختار، آلتراسیون، نشانههای کانیسازی، زون ناهنجاری شارژابیلیته و مقاومت ظاهری و فاکتور فلزی و آنومالی عناصر مس و مولیبدن و ادیتیو مس و مولیبدن میباشند. نقشههای فاکتور با استفاده از دانش کارشناسی، وزندهی و در قالب یک شبکه استنتاجی و با استفاده از مدل همپوشانی شاخص تلفیق شدهاند. با توجه به نقشه پتانسیل معدنی تهیه شده، محتملترین منطقه به لحاظ وجود کانیسازی مس پرفیری در قسمت شمالشرقی محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه نهایی تعیین شد. در نهایت با انطباق گمانههای اکتشافی با نقشه پتانسیل معدنی نهایی، میزان تطابق نتایج بر اساس دو نوع کلاسهبندی نقشه پتانسیل معدنی به ترتیب برابر 61/29 ,59/65 درصد محاسبه شد. ضمناً در صورت انجام این مطالعات پیش از عملیات حفاری و تنها با فرض عدم حفاری چاه در مناطق دارای وضعیت ضعیف یا خیلیضعیف، در حدود 24 درصد معادل با 1300 متر از کل مجموعه چاهها حفاری مغزهگیری نشده و به میزان زیادی در هزینههای حفاری صرفهجویی به عمل میآمد