سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مهسا قندهاری – استادیار دانشگاه اصفهان
زهرا اسحاقیان – کارشناسارشد مدیریت بازرگانی،فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

چکیده:
هدف از این پژوهش پیشنهاد یک مدل سنجش کارایی مدیریت دانش بر مبنای تحلیل پوششی دادههای فازی میباشد. با بررسی پیشینه پژوهش و معیارهای ارزیابی شرکتهای دانش بنیان از نظر شهرکهای علمی و تحقیقاتی، سنجههای کمی و قابل دسترس شناسایی و سپس به دو گروه متغیرهای ورودی و متغیرهای خروجی فرآیند مدیریت دانش، تقسیم بندی شدند. دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از 15 شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان جمعآ وری شده است. برای هر شرکت دانش بنیان، نمره کارایی مدیریت دانش به همراه نمرات کارایی فرآیندهای اصلی آن شامل خلق دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش در دو حالت دادههای فازی و داده- های غیر فازی تعیین گردید. نتایج تحلیل دادههای هر شرکت، حوزههای خاصی از مدیریت دانش را که نیاز به بهبوددارند؛ مشخص میکند. همچنین هر شرکت میتواند از این نتایج برای تعیین استراتژیها و اهداف آینده مدیریت دانش خود با توجه به شرکتهای کارا استفاده نماید