سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین علی نژاداسبوئی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سیدجعفر سجادی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی حیدری –

چکیده:

سازمان ها برای بقا و رشد خودنیازبه انجام اقداماتی جهت افزایش رقابت پذیری دارند یکی از عوامل افزایش رقابت پذیری درسازمان کمینه سازی هزینه و افزایش بهره وری می باشد سازمان با استفاده بهینه و بهره ور ازمنابع خود چالاکی و انعطاف پذیری خود را دربرابر تغییرات و بحرانهای احتمالی حفظ می کند ودرنتیجه آن مزیت رقابت پذیری سازمان افزایش می یابد درمطالعه حاضر هدف بیشینه سازی کارایی نیروی انسانی سازمان و درکنار آن کمینه سازی هزینه های تخصیص کار با استفاده اززمان بندی نیروی انسانی درحوزه مدیریت لجستیک می باشد از روش تحقیق درعملیات برای تهیه مدل مساله استفاده شده و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی حل شده است.