سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسن تنگکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
عزت اله کاظم زاده – پژوهشگاه صنعت نفت،پژوهشکده مهندسی نفت،تهران ایران
محمدرضا اصفهانی –
کاظم سعادت –

چکیده:
تراوایی نسبی سنگ مخزن یکی ازاساسی ترین اطلاعات لازم برای بسیاری ازمطالعات مخازن هیدروکربوری خصوصا شبیه سازی آنها می باشد شناسایی و وجود ارتباط معنی داربین داده های مختلف و تراوایی نسبی دربدست آودرن روابط معتبری که بتواند مبنای توصیف حرکت دویا چندفازی سیالات درمحیطهای متخلخل باشد بسیارضروری میب اشد ازاین رو دراین مقاله با توجه به ضرورت یافتن راه های ساده سریع ارزان و مطمئن جهت بدست آوردن داده های تراوایی نسبی مدلهای نیمه تحلیلی براساس داده های مقاومت الکتریکی ارایه گردیده که براساس این مدلها میتوان منحنیهای تراوایی نسبی را درزمانی کوتاه و کم هزینه تر بدست آورد بمنظور بررسی مدلهای موجود 10 نمونه ازسازند آسماری دریک مخزن نفتی کربناته واقع درجنوب غربی کشور جمع اوری گردید تراوایی و تخلخل نمونه ها به ترتیب از2/15الی300 میلی دارسی و 4الی30درصد می باشد برروی تمامی نمونه ها ازمایش سیلابزنی جهت تعیین مستقیم داده های تراوایی نسبی انجام شد و همچنین داده های مقاومت الکتریکی نمونه ها توسط دستگاه CAPRI تعیین گردید