سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عزت کشاورزی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی
فاطمه حیدری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی

چکیده:

به لحاظ اهمیت و کاربرد وسیع سیالات محدود شده در زمینه های مختلف علمی و صنعتی، خواص ترمودینامیکی این سیالات مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه این سیالات با نظریهتابعی چگالی نشان داد که توزیع آنها درنانوحفره ها غیر یکنواخت و ناهمگن است و سیال تمایل شدیدی به قرار گرفتن درکنار دیواره دارد. از نقطه نظر مکانیک آماری باید سه عامل اثرات سطحی، شکل و سایز نانوحفره (برد برهمکنشهای بین مولکولی) و اثرات انتروپی را مد نظر داشت. با توجه به این سه عامل و تابع توزیع چگالی این سیالات، معادله حالتیارائه شده است که قادر به پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیال محدود شده می باشد، با استفاده از ای معادله حالت دمای بحرانی، نمودارهای انتقال فاز و فشار این سیالات محاسبه شد. این معادله همچنین روندهای خطی قطرهای محدود به خط راست ، خط زینو و فاکتور تراکمپذیر را پیش بینی می کند.