سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ایرج سعیدپناه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
حامد صمصامی خداداد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:
پیچیدگی معادلات دیفرانسیل حاکم بر مسائل مهندسی هیدرولیک از جمله معادلات ناویر- استوکس، تأثیر متقابل پدیدههای فیزیکی مختلف، گذرا بودن اغلب مسائل مهندسی، بالا بودن هزینههای مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی ومحدودیت استفاده از دستگاههای اندازهگیری در بسیاری از مسائل عملی از جمله دلایلی میباشد که استفاده از روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی را در مقایسه با روشهای عددی محدود میکند. با توجه به این که تجزیه و تحلیل میدان جریان درمهندسی هیدرولیک یکی از مهمترین مسائل در این شاخه از مهندسی است لذا محاسبه مؤلفههای میدان جریان مانند متغیرهای سرعت و فشار به لحاظ کاربردشان در طراحی دقیق تأسیسات هیدرولیکی و کارهای تحقیقاتی دارای اهمیتفراوانی است. در این پژوهش حل عددی میدان جریان بوسیله اعمال روش اجزاء محدود به معادلات ناویر- استوکس ارائهگردیده است. بنابراین برای توسعه فرمولبندی حل عددی میدان جریان در مهندسی هیدرولیک رهیافت گالرکین به معادلات ناویر- استوکس اعمال شد