سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد شاهی کوتیانی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت، مهندس پتروفیزیک
مصیب کمری – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، مهندس پتروفیزیک

چکیده:
محاسبه میزان اشباع آب، یکی از مراحل بنیادی در محاسبات حجمی و تخمین ذخایر مخازن هیدروکربوری است. برای این منظور، تا کنون مدل های متنوعی ارائه گردیده است که البته هر کدام در شرایط خاصی استفاده می شوند. انتخاب بهترین مدل برای هر مخزن و انتخاب صحیح پارامترهای آن برای تعیین دقیق تر درصد اشباع آب اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه، با استفاده از داده-های چاه پیمایی و نتایج حاصل از تفسیر آ ن ها در کنار داده های آزمایشات ویژه مغزه، بهترین رگراسیون برای تخمین نمای اشباع آب سازند (n) معرفی و ضرایب معادله براساس داده های موجود بومی سازی شدند. استفاده از رابطه جدید برای محاسبه اشباع آب در 3 چاه مورد مطالعه از مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غرب ایران، با کاهش اختلاف بین نتایج حاصل از تفسیر نمودار و اندازه-گیری های آزمایشگاهی مغزه همراه بود. ضمناً با توجه به اینکه ترشوندگی اصلی ترین فاکتور تاثیرگذار در نمای اشباع است، ترشوندگی به عنوان معیاری برای فیلتر کردن و دسته بندی داده های مورد استفاده در نظر گرفته شد و مغزه های مورد استفاده، شرایط مشابهی از لحاظ کیفیت ترشوندگی دارا بودند