سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رقیه بردول – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز
علی اکبر روستا – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
هیدرات های گازی کریستال های بلور و شفافی هستند که از ترکیب آب و گاز به وجود می آید. با توجه به اهمیت تشکیل هیدرات گازی روش هایی جهت تسریع تولید آنها استفاده می شود. برای افزایش سرعت تشکیل هیدرات اغلب از مواد شیمیایی مختلفی تحت عنوان بهبوددهنده ها استفاده می شود که برروی ساختار هیدرات تاثیر می گذارند. ارائه روشی که شرایط تشکیل هیدرات در حضور بهبود دهنده های ترمودینامیکی را توصیف کند، بسیار اهمیت دارد. تاکنون چندین روش برای توصیف سیستم حاوی بهبوددهنده های ترمودینامیکی ارائه شده است. در این مقاله دمای تشکیل هیدرات متان در حضور ماده بهبوددهنده ترمودینامیکی محلول در آب 1و4- دی اکسان مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه انجام شده بر پایه روش آنتالپی تشکیل هیدرات می باشد که یک رابطه ی تجربی ساده برای آنتالپی تشکیل هیدرات متان در حضور این بهبوددهنده ارائه شده است. این رابطه تجربی تابعی از فشار و غلظت 1و4- دی اکسان است. داده های بکار رفته در این تحقیق شامل هفت غلظت متفاوت مخلوط آب و 1و4- دی اکسان و محدوده فشار بین 6/2 – 5/14 مگاپاسکال می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش های برنامه ریزی ژنتیکی (GP) و الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری (TLBO) این رابطه تجربی بدست آمده است. 30 % داده های تجربی برای یافتن رابطه تجربی استفاده شد و 70% مابقی برای تست دقت رابطه بکار گرفته شد. میانگین خطای مطلق دمای تشکیل هیدرات متان 26/0 کلوین می باشد.