سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین عمید – استادیاردانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مدیریت و حسابد
ترانه لسانی – کارشناس مهندسی صنا یع ( برنامه ر یزی و تحلیل سیستم ها ) – دانشجو ی

چکیده:

برنامه ریزی منابع سازمانی " Enterprise Resource Planning (ERP) ، یک سیستم اطلاعاتی است کـه بـه منظـور ارتقاء بهره وری و بهینه سازی عملیـات در یک سازمان ، تمامی بخشها و فرآیندها را از طریق سیستم هـای کـامپیوتری یکپـ ـارچه بـهیکدیگر مرتبط می کنـد . بدلیل نقش اساسی و مهمی که " مهندسی مجــدد فرآیندها (Business Process Reengineering)(BPR) بر رو ی پ یاده سازی این سیستم دارد، مساله نحوه ارتباط این دو مقوله بسیار مهم و نیز زمان مناسب برای اصلاح فرآینــدها به منظور پ یاده ساز ی موثرتر س یــــستم ERP مطرح گرد یده است . یکی از عوامل اصل ی شکست پ یاده سازی ERP در سازمان عدم تعریف مناسب فرآ ینـــــدها و عدم توجه سازمان ها به اصـــلاح آنها قبـــل و یا در ح ین پ یاده ساز ی یک س یستم ERP است . در این چ هارچوب با توجه به تغ ییرات مورد نیاز فرآیندها و قابلیت ها ی نرم افزار ERP در دستیابی بـه اهـداف سـازمان ی فاکتورهـا ی تصمیم گیری مناسبی برای انتخاب روش صحیح مهندسی مجدد فرآیندها ارائه گردیده است