سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
گلشن مظلوم – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران

چکیده:
در سال های اخیر، عملیات پیرولیز تایر فرسوده به عنوان راه کاری برای تولید برش های مختلف نفتی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظور طراحی رآکتور و بهینه کردن پارامترهای عملیاتی، ارائه یک مدل سینتیکی مناسب که بتواند توزیع محصولات پیرولیز را بخوبی پیش بینی کند، ضروری است. رسیدن به این منظور برای تایر فرسوده به دلیل اینکه یک ساختار هیدروکربنی پیچیده است، بسیار مشکل می باشد. در مدل پیوسته ارائه شده در این مقاله فرض بر این است که اجزای تشکیل دهنده تایر فرسوده بر اساس دمای جوش نرمال، یک مخلوط پیوسته را تشکیل می دهند. هر جز از تمام اجزای سنگین تر از خود، تولید و به تمام اجزای سبک تر از خود تبدیل می شود. به این ترتیب، توزیع مخلوط پیوسته تحت واکنش، به سمت اجزای سبک تر سوق پیدا می-کند. موازنه جرم برای هر جز، با اعمال ویژگی های رآکتوری نوشته شده و همه معادلات به صورت هم زمان حل می شوند. الگوریتم Pattern Search Tool با استفاده از داده های سینتیکی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی تایر فرسوده موجود در مقالات، برای بهینه سازی پارامترهای مدل توسعه داده شده، مورد استفاده قرار گرفته است. کارایی مدل در پیش بینی ترکیب محصولات بدست آمده بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که مدل ارائه شده بخوبی می تواند برش های مختلف نفتی تولید شده از پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پیرولیز تایر فرسوده را پیش بینی کند