سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری صالح – دانشجویکارشناسی ارشد
سیداحمد طباطبایی فر – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – استادیار دانشگاه تهران
حسین حاج آقاعلیزاده – دانشجویکارشناسی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

لکه های سیب بسته به شرایط رشد و نگهداری انواع و اقسام متعدد با پارامترهای رنگی متفاوت دارند. برای تعیین این لکه ها، یک روش ساده استخراج گستره مقادیر رنگی پیکسل های لکه ها و به کارگیری آن به عنوان یک حد آستانه است . اما این روش تحت تاثیر تغییرات نوری محیط قرار م یگیرد و اعمال پارامترهای رنگی تمام این لکه ها باعث پیچیدگی و کاهش سرعت برنامه می شود. در این تحقیق الگوریتم تعیین همگونی رنگ ارائه شد که م یتواند معیار خوبی برای تخمین کیفیت رنگی سیب باشد . برای این منظور یک سیستم ماشین بینایی طراحی و ساخته شد. در پردازش رنگی تصاویر از این اصل استفاده شد که هرچه رنگ سطح سیب همگو نتر باشد نمودار فراوانی رنگ زرد آن به توزیع نرمال نزدیکتر است. با استفاده از این اصل پارامترMبرای تعیین میزان همگونی رنگ سیب معرفی شد. بر اساس M سیب ها به سه کلاس خوب، متوسط و بد طبقه بندی شدند. در نهایت برای ارزیابی سیستم از 86 سیب استفاده شد که دو کارشناس در مورد کلاس آنها اتفاق نظر داشتند دقت این سیستم برای کلاس خوب 90 درصد، برای کلاس متوسط 95 درصد و برای کلاس بد 88 درصد بود.