مقاله ارايه الگوي نظام جامع آموزش کارکنان جمعيت هلال احمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در امداد و نجات از صفحه 56 تا 70 منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي نظام جامع آموزش کارکنان جمعيت هلال احمر
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگو
مقاله آموزش
مقاله نظام جامع آموزش کارکنان
مقاله جمعيت هلال احمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوركريمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مهديون روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاضئي ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: پوربرخورداري امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش کارکنان يکي از مهم ترين و سهل الوصول ترين ابزار جهت دستيابي به بالندگي و توسعه کارکنان و در نهايت سازماني است. مقاله حاضر با هدف ارايه الگوي نظام جامع آموزش کارکنان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران صورت بندي شده است.
روش ها: در اين پژوهش از روش تحقيق آميخته استفاده شده است. بدين صورت که ابتدا با مطالعه و تحليل اسناد و انجام مصاحبه هاي عميق با مديران و کارشناسان آموزش به ترسيم وضع موجود آموزش هلال احمر پرداخته شده و آسيب هاي موجود در نظام آموزش کارکنان مورد شناسايي قرار گرفته است و سپس با تحليل وضع موجود، آسيب هاي احصاء شده و ادبيات علمي در اين زمينه، الگوي مطلوب آموزش کارکنان جمعيت طراحي شد. الگوي طراحي شده با استفاده از ابزار پرسشنامه با نظرات متخصصين دانشگاهي و ذيربطان آموزش در هلال احمر مورد اعتبار سنجي قرار گرفته است.
يافته ها: در اين تحقيق آسيب هاي موجود در آموزش کارکنان هلال احمر در قالب آسيب هاي: بافت سازماني، قوانين و مقررات، ساختار نظام آموزشي و فرآيند آموزش ارايه شده است و سپس يک الگوي نظام مند براي آموزش کارکنان هلال احمر طراحي شد.
نتيجه گيري: در نتيجه اين پژوهش الگويي جامع، کل گرا و نظام مند براي آموزش کارکنان طراحي شد، که شامل زيربخش هايي از جمله نيازسنجي، طراحي، اجرا، ارزشيابي و مکانيزم هاي انگيزشي براي آموزش کارکنان است. نتايج اعتبارسنجي حاکي از آن است که الگوي طراحي شده براي نظام آموزش کارکنان جمعيت هلال احمر از اعتبار لازم برخوردار مي باشد.