مقاله ارايه رابطه رياضي چقرمگي شکست پوشش هاي نيکل- فسفر تابع ضخامت بر اساس داده هاي آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم و مهندسي سطح از صفحه 69 تا 77 منتشر شده است.
نام: ارايه رابطه رياضي چقرمگي شکست پوشش هاي نيکل- فسفر تابع ضخامت بر اساس داده هاي آزمايشگاهي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه رياضي
مقاله الکترولس نيکل
مقاله ضخامت پوشش
مقاله چقرمگي شکست
مقاله فرورونده ويکرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه مدار كريم
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي زاده فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: منيرواقفي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي، يک رابطه رياضي براي تعيين چقرمگي شکست پوشش هاي نيکل- فسفر بر حسب ضخامت آنها ارايه شده است. براي اين منظور ابتدا پوشش هايي از نيکل- فسفر با ضخامت مختلف بر سطح زير لايه فولادي اعمال شده و سپس تحت عمليات حرارتي در اتمسفر خنثي به مدت 1 ساعت در دماي 400°C قرار گرفتند. از طريق روش فرورونده ويکرز (Vickers Indentation) چقرمگي شکست پوشش ها 1-3MPaÖm تعيين گرديد. همچنين مشخص شد که پوشش هاي ضخيم و درمقايسه با پوشش هاي نازک، از چقرمگي شکست کمتري برخوردار مي باشند. روابط چقرمگي شکست به صورت توابع مختلفي از ضخامت، استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. همچنين ميزان ميانگين مربعات خطاي نسبي (Mean Square Relative Error) براي روابط  و مدل هاي نهاي محاسبه شد. نتايج بررسي تغييرات چقرمگي شکست بر حسب ضخامت پوشش نشان مي دهد که بين داده هاي حاصل از مدل Kc=f(t,t2) و داده هاي آزمايشگاهي، سازگاري بسيار خوب و کمترين ميزان خطا وجود دارد.