مقاله ارايه طرح، ساخت و ارزيابي نشاكار گلداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: ارايه طرح، ساخت و ارزيابي نشاكار گلداني
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشاكار
مقاله گلدان كاغذي
مقاله چغندرقند
مقاله شاخص نكاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: لغوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور انجام عمل نشاكاري دستگاهي به نام نشاكار گلدان كاغذي طراحي و ساخته شد و با اجراي نشاكاري نهال هاي چغندرقند در مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفت. فاصله بين نشاها به وسيله يك چرخ شمارنده مجهز به حسگر مادون قرمز كه ميزان مسافت پيموده شده را اندازه گيري مي كند قابل انتخاب و تنظيم است. يك موتور پله اي با دستوري كه از ميكروكنترولر مي گيرد باعث چرخش موزع به ميزان موردنظر مي گردد تا گلدان حاوي نشا به موقع آزاد شده و از طريق لوله سقوط در شيار ايجاد شده توسط شيار بازكن قرار گيرد. سپس يك جفت ديسك پوشاننده و يك جفت چرخ فشاردهنده نشا را درخاك تثبيت مي نمايد. براي ارزيابي دستگاه دو فاكتور سرعت پيشروي در سه سطح 25/0، 375/0 و 50/0 متر بر ثانيه و نشا چغندرقند در دو سطح چهار برگي و شش برگي با سه تكرار در يك مزرعه تحقيقاتي به اجرا گذاشته شد. پارامترهايي مانند متوسط فاصله بين نشاها روي رديف، انحراف جانبي نشا از روي رديف، شاخص نكاشت، درصد كاشت قابل قبول و غيرقابل قبول، سرعت تغذيه نشا توسط اپراتور، درصد نشاهاي آسيب ديده و تعداد نشاهاي پابرجا مانده بعد از 45 روز اندازه گيري شد. نتايجي كه از تجزيه واريانس داده ها به دست آمده نشان داد كه تاثير سرعت پيشروي بر متوسط فاصله بين نشاها روي رديف، سرعت تغذيه نشا توسط اپراتور، انحراف جانبي نشا از روي رديف و شاخص نكاشت در سطح يك درصد معني دار است. اثر تكرار و نوع نشا بر هيچ كدام از پارامترهاي اندازه گيري شده معني دار نگرديد. سرعت كاري نشاكار با نشاكاري دستي توسط كارگر مقايسه و نتايج نشان داد كه نشاكاري ماشِني در حدود 6 برابر سريع تر از نشاكاري دستي است. سرعت بهينه نشاكاري توسط ماشين در سطوح مورد بررسي برابر با 5/0 متر بر ثانيه بود كه در اين سرعت، درصد كاشت قابل قبول 6/85 درصد، متوسط فاصله بين نشاها روي رديف درحد قابل قبول، شاخص نكاشت حدود 5 درصد و سرعت تغذيه نشا توسط اپراتور 98 نشا در دقيقه بود. صد درصد نشاها تا 45 روز بعد از نشاكاري كه آبياري آن ها ادامه يافت پابرجا مانده و رشد مطلوبي داشتند.