مقاله ارايه مدلي جهت تعيين ضريب هدايت حرارتي اجسام متخلخل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه 47 تا 54 منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي جهت تعيين ضريب هدايت حرارتي اجسام متخلخل
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب هدايت حرارتي موثر
مقاله جسم متخلخل
مقاله مدلسازي
مقاله هدايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضاتلو احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بر اساس تحليل رياضي در فضاي يک بعدي، ضريب هدايت حرارتي اجسام متخلخل با حفره هايي در مقياس ماکرو مدل سازي شده است. مدل سازي تخلخل مبتني بر تحليل رياضي بوده و در آن سه حالت تخلخل (0.74، 0.68، 0.52=ψ) لحاظ شد. سپس با درنظر گرفتن فرض هاي نزديک به واقعيت که با هدف تسهيل در تحليل محاسبات و حذف مکانيسم هاي تشعشع و جابه جايي بود مدلي ساده ((Ks-Kg)Ks+ ψ)/ Kp=KgKs توصيه شد. نتيجه هاي به دست آمده از مدل پيشنهادي براي سه ماده متخلخل پنبه، فيبر و ماسه در دو حالت، هنگامي که درون حفره ها يک بار هوا و بار ديگر آب قرار گيرد ارزيابي شد که نتيجه هاي به دست آمده از مدل براي محتوي هوا داراي دقت بسيار خوبي بود. در مدل پيشنهادي، هرچه کسر ضريب هدايت جامد به ضريب هدايت گاز در يک جسم متخلخل بيشتر باشد دقت پاسخ مدل بيشتر مي شود. به عبارتي هر قدر تودة جسم متخلخل، هدايت بيشتري داشته باشد و يا سيال درون حفره خاصيت هدايت ضعيف تري داشته باشد انطباق مدل بر رفتار حرارتي آن جسم بيشتر شده و دقت پيش بيني آن افزايش مي يابد. درنتيجه کاربرد اين مدل براي اجسام متخلخلي که چگالي بيشتري دارند توصيه مي شود.