مقاله ارتباط بين جنس جنين و شدت هيپرامزيس گراويداروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 47 تا 55 منتشر شده است.
نام: ارتباط بين جنس جنين و شدت هيپرامزيس گراويداروم
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبستني
مقاله استفراغ بدخيم حاملگي
مقاله تهوع
مقاله جنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: هريالچي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده آبتين
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري سيدعلاالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيپرامزيس گراويداروم (HG) انتهاي شديد طيف تهوع و استفراغ حاملگي و بروز آن از 2- 0.3درصد متفاوت است. عوامل زيادي با HG ارتباط دارد  که يکي از آنها جنس جنين است به طوري که در برخي بررسي ها ديده شده که شدت HG  با جنس جنين دختر ارتباط دارد.
هدف: بررسي ارتباط جنس جنين و شدت HG.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي- تحليلي پرونده پزشکي تمام زنان بارداري که طي سال هاي 76 تا 86 به بيمارستان الزهرا (س) رشت مراجعه کرده بودند بررسي شد و از بين آن ها کساني که با تشخيص HG بستري شده بودند به شيوه سرشماري انتخاب شدند. معيار تشخيص HG کتونوري درنظرگرفته شد و داده هاي مورد نياز شامل جنس جنين، تعداد روزهاي بستري، دفعات بستري، سن، پاريتي، تري مستر بارداري و آزمايش هاي بيوشيمي از پرونده استخراج شد. سپس، داده ها وارد نرم افزار 14 SPSS شد و  با استفاده از روش آماري Fisher Exact Test آناليز شد.
نتايج: از 197 پرونده ،150 پرونده (76.14%) اطلاعات مورد نظر را داشتند و 33.9% از مادران با جنين پسر و  80.2% از مادران داراي جنين دختر، 4 روز  يا بيشتر بستري شده بودند (p<0.0001). کتونوري شديد  در 3.4% از مادران با جنين پسر و 5.16% از مادران  با جنين دختر وجود داشت (p<0.016). 45.8% از مادران با جنين پسر در مقابل 62.6% از خانم هاي با جنين دختر هيپراورمي  داشتند (p<0.045). هيپوناترمي در 23.7% زنان با جنين پسر و 41.8% از زنان با جنين دختر وجود داشت (p<0.035). 64.6%  از مادران با جنين پسر و 84.6% از مادران با جنين دختر در تري مستر اول حاملگي بستري شدند (p=0.006) .61% از مادران با جنين پسر در مقابل 79.1% مادران با جنين دختر HG شديد داشتند (p=0.025).
نتيجه گيري: بين جنس دختر و بسياري از متغيرهاي مرتبط با شدت HG ارتباط آماري معني دار وجود دارد.افزايش شدت HG در جنس دختر زماني که تعداد روزهاي بستري، کتونوري، هيپراورمي، هيپوناترمي و بستري در تريمستر اول معيار HG شديد باشد، ديده مي شود.