سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مصطفی سواری – کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه خوارزمی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور ایذه، دبیر رسمی تربیت بدنی شهرستان ایذه
نجف آقایی – استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران
سلیمان باقری – کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد حرفه ای معلمان منتخب تربیت بدنی استان خوزستان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (۱۹۹۵) و پرسشنامه تعهد حرفه ای مایر و آلن (۱۹۹۳)، استفاده شد. روایی محتوایی این پرسشنامه ها مورد تأیید ده تن از اساتید تربیت بدنی که در زمینه رفتار سازمانی تخصص داشتند قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها برای هر یک از متغیرهای توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و تعهد حرفه ای آلن و مایر به ترتیب (۰/۸۷=α) و (۰/۸۵=α) توسط ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۳۰ نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد سراسر استان خوزستان بود که با توجه به حجم پایین جامعه آماری، نمونه برابر جامعه آماری محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمار توصیفی، آزمون کالموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین خرده مقیاس های توانمندسازی روانشناختی (احساس معنی داری ۰/۴۶=r، احساس شایستگی ۰/۱۹۵=r ،احساس خود مختاری ۰/۲۱۴=r ،احساس تأثیر ۰/۱۹۸=r و احساس اعتماد ۰/۲۴۵=r ) با تعهد حرفه ای ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. (p<0/01). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد توانمندسازی روانشناختی و خرده مقیاس احساس معنی داری، تعهد حرفه ای معلمان منتخب تربیت بدنی استان خوزستان را پیش بینی می نمایند.